gilna
04 مرداد 1401 - 13:04

هنرمندان‌ هیاتی برای ارسال آثار حسینی دست به کار شوند

دبیر جامعه ایمانی مشعر گفت: هنرمندان هیاتی آثار هنری‌ و هیاتی‌شان را به وبگاه هنر هیات ارسال کنند تا ما این آثار را به چاپ برسانیم. رحیم ‌آبفروش، دبیر جامعه ایمانی مشعر در نشست خبری فراخوان‌های هنری هیات گفت: جامعه ایمانی مشعر آمادگی دارد که با نشاناثر و ترویج مجموعه هیئت‌ها، آثار هنری هنرمندان هیاتی را دریافت کند و به مرحله چاپ برساند تا در معرض استفاده دیگران قرار گیرد. ما از دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ از مراسم و عزاداری‌های حسینی عکس برای ثبت در تاریخ نداریم. رحیم‌آبفروش،دبیرجامعهایمانیمشعردرنشستخبریفراخوان‌هایهنریهیاتگفت:جامعهایمانیمشعرآمادگیداردکهبانشاناثروترویجمجموعههیئت‌ها،آثارهنریهنرمندانهیاتیرادریافتکندوبهمرحلهچاپبرساندتادرمعرضاستفادهدیگرانقرارگیرد.ماازدهه۶۰،۷۰و۸۰ازمراسموعزاداری‌هایحسینیعکسبرایثبتدرتاریخنداریم.به گفته آبفروش، ما برای حمایت از فراخوان‌ هنری هیات سراغ خیلی از مجموعه‌ها و ارگان‌ها رفتیم و تا این لحظه نتوانستیم حمایتجدی شویم. امسال وارد دهه دوم فعالیت‌های هنری می‌شویم. فهرست فراخوان‌های هنری هیات به شرح زیر است. بهگفتهآبفروش،مابرایحمایتازفراخوان‌هنریهیاتسراغخیلیازمجموعه‌هاوارگان‌هارفتیموتااینلحظهنتوانستیمحمایتجدیشویم.امسالوارددههدومفعالیت‌هایهنریمی‌شویم.فهرستفراخوان‌هایهنریهیاتبهشرحزیراست.یازدهمین سوگواره عاشورایی عکس هیات یازدهمینسوگوارهعاشوراییعکسهیاتیازدهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیات یازدهمینسوگوارهعاشوراییپوسترهیاتسومین سه سالانه نشان هیات سومینسهسالانهنشانهیاتسومین فراخوان گرافیک متحرک هیات سومینفراخوانگرافیکمتحرکهیاتسومین فراخوان تولیدات ویدئویی هیات سومینفراخوانتولیداتویدئوییهیاتسومین فراخوان تولیدات صوتی هیات سومینفراخوانتولیداتصوتیهیاتدو فراخوان دیگر هم در زمینه تصویرسازی و حروف‌نگاری هیات دوفراخواندیگرهمدرزمینهتصویرسازیوحروف‌نگاریهیاتبه گفته آبفروش، فراخوان سرود و تعزیه با نگاه به هیات برای اولین‌بار خواهیم داشت و چهارمین فراخوان گرافیک محیطی هیات هم درزیر مجموعه بقیه قرار دارد. بهگفتهآبفروش،فراخوانسرودوتعزیهبانگاهبههیاتبرایاولین‌بارخواهیمداشتوچهارمینفراخوانگرافیکمحیطیهیاتهمدرزیرمجموعهبقیهقراردارد.از اول محرم وبگاه هنر هیات و وبگاه رسانه هیات در خدمت دریافت آثار هنرمندان هیاتی خواهد بود و تا مهلت ارسال آثار تا ۲۲ مهرماهخواهد بود. ازاولمحرموبگاههنرهیاتووبگاهرسانههیاتدرخدمتدریافتآثارهنرمندانهیاتیخواهدبودوتامهلتارسالآثارتا۲۲مهرماهخواهدبود.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریقرآن و عترت
شناسه خبر: 467861